สถิติห้องสมุด

ข้อมูลจำนวนร้อยละ
นักเรียน 20,53499.99
บุคลากร 20.01
ครู-อาจารย์ 10.00
ข้อมูลจำนวน ร้อยละ
000เบ็ดเตล็ด416827.26
100ปรัชญา 2351.54
200สังคม6364.16
300สังคมศาสตร์178211.65
400ภาษาศาสตร์5593.66
500วิทยาศาสตร์203813.33
600เทคโนโลยี413527.04
700ศิลปกรรม6814.45
800วรรณคดี2481.62
900ภูมิศาสตร์8105.30
จำนวนตามชื่อหนังสือ 15292 100.00
จำนวนทั้งหมด 41717