ข้อมูลหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
373.25
หลักการ ทฤษฏี และนโยบาย การปฏิรูปการอาชีวศึกษา
กทม. : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2546
ข้อมูลสำเนา
เลขทะเบียน เลขสันหนังสือ สถานที่ สถานะ
21067373.25 สน.Main Libraryดูที่ชั้น
21068373.25 สน. ฉ2Main Libraryดูที่ชั้น
ข้อมูลหนังสือเพิ่มเติม