ข้อมูลหนังสือ
แววมยุรา เหมือนนิล
495.91
การอ่านจับใจความ
กทม. : สุวีริยาสาส์น, 2541
ข้อมูลสำเนา
เลขทะเบียน เลขสันหนังสือ สถานที่ สถานะ
17048495.91 วว. ฉ3Main Libraryดูที่ชั้น
17049495.91 วว. ฉ4Main Libraryดูที่ชั้น
21826495.91 วว.Main Libraryดูที่ชั้น
21827495.91 วว. ฉ2Main Libraryดูที่ชั้น
ข้อมูลหนังสือเพิ่มเติม
พื้นฐานการอ่านจับใจความ กลวิธีการอ่านจับใจความสำคัญ การอ่านจับใจความตำรา