ข้อมูลหนังสือ
บงกช โรจนประดิษฐ์
507
โครงงานวิทย์ฯ เรื่อง การศึกษาการนำเมล็ดขนุนมาทำดินเพื่อประดิษฐ์วัสดุในงานคหกรรม
นครปฐม : อาชีวศึกษานครปฐม, 2552
ข้อมูลสำเนา
เลขทะเบียน เลขสันหนังสือ สถานที่ สถานะ
26312507 บง.Main Libraryดูที่ชั้น
ข้อมูลหนังสือเพิ่มเติม
บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ บทนำ สรุปผลการทดลอง