ข้อมูลหนังสือ
ธนวัฒน์ แพรอ่อน
507
โครงงานวิทย์ฯ เรื่อง เครื่องตรวจธนบัตรปลอมด้วยหลอมแอลอีดีซูเปอร์ไบร์ท
สระบุรี : อาชีวศึกษาสระบุรี, 2552
ข้อมูลสำเนา
เลขทะเบียน เลขสันหนังสือ สถานที่ สถานะ
26264507 ธน.Main Libraryดูที่ชั้น
ข้อมูลหนังสือเพิ่มเติม
บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ บทนำ สรุปผลการทดลอง