ข้อมูลหนังสือ
ธงชัย ศรีครุฑธา
507
โครงงานวิทย์ฯ เรื่อง ชุดจำลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วย PLD
ลพบุรี : อาชีวศึกษาลพบุรี, 2552
ข้อมูลสำเนา
เลขทะเบียน เลขสันหนังสือ สถานที่ สถานะ
26263507 ธง.Main Libraryดูที่ชั้น
ข้อมูลหนังสือเพิ่มเติม
บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ บทนำ สรุปผลการทดลอง