ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ/วารสารของครูอาจารย์

1. ครูอาจารย์แจ้งรหัสบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่
2. ครูอาจารย์สมัครสมาชิกก่อนทำการยืมหนังสือ
3. ครูอาจารย์ยืมหนังสือ/วารสารได้ไม่เกิน 7 เล่ม โดยแต่ละเล่มห้ามซ้ำกัน
5. ครูอาจารย์ยืมหนังสือได้ไม่เกิน 180 วัน
6. ครูอาจารย์ที่จะยืมหนังสือต่อกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า