ระเบียบการยืม-คืนหนังสือของนักเรียน-นักศึกษา

1. นักเรียน-นักศึกษา ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาพกติดตัวก่อนเข้าห้องสมุด
2. นักเรียน-นักศึกษาสมัครสมาชิกก่อนทำการยืมหนังสือโดยต้องแสดงบัตรประจำนักศึกษา "มิฉะนั้นไม่สามารถยืมหนังสือได้"
3. นักเรียน-นักศึกษา ยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 7 เล่ม โดยแต่ละเล่มห้ามซ้ำกัน และยืมต่อเนื่องไม่เกิน 3 ครั้ง
4. นักเรียน-นักศึกษา ยืมหนังสือได้ไม่เกิน 7 วัน เกินกำหนดส่งคืน เสียค่าปรับวันละ 1 บาท/เล่ม
5. กรณีหนังสือหายต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ด่วนมิฉะนั้นจะถูกปรับเป็น 1.5 เท่า ของราคาหนังสือและคิดรวมค่าปรับด้วย
6. นักเรียน-นักศึกษาที่ไม่คืนหนังสือมีสิทธิไม่จบการศึกษา