การบริการของห้องสมุด

1. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
2.
บริการสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
3.
บริการจองหนังสือ
4.
บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
5.
บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
6.
บริการสืบค้นสารสนเทศ
7.
บริการนั่งอ่านสิ่งพิมพ์
8.
บริการจัดชั้นหนังสือ วารสาร
9.
บริการจัดทำคู้มือการใช้บริการห้องสมุด
10.
บริการแนะนำหนังสือใหม่
11.
บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (สืบค้นสารนิเทศผ่านอินเทอร์เน็ต)