รายการประกาศ
ID   วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ จำนวนดู
22 ต.ค. 2553 การบริการของห้องสมุด 1,098 
16 มี.ค. 2553 ระเบียบการยืม-คืนหนังสือของนักเรียน-นักศึกษา 1,103 
21 ธ.ค. 2552 ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ/วารสารของครูอาจารย์ 1,150