หนังสือใหม่

ลำดับชื่อปีจำนวน
1หลักการ ทฤษฏี และนโยบาย การปฏิรูปการอาชีวศึกษา : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2546
2การอ่านจับใจความ : แววมยุรา เหมือนนิล2541
3100 ปี กรมชลประทาน : กรมชลประทาน2545
4การจัดการวิศวกรรมซ่อมบำรุงเชิงปฎิบัติ : ไกรวิทย์ เศรษฐวนิช255083 
5การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ : วชิระ มีทอง254816 
6คู่มือการใช้คำสั่งและฟังชั่น foxpro : ดวง บงกชเกตุสกุล2540
7โครงงานวิทย์ฯ เรื่อง การศึกษาการนำเมล็ดขนุนมาทำดินเพื่อประดิษฐ์วัสดุในงานคหกรรม : บงกช โรจนประดิษฐ์2552
8โครงงานวิทย์ฯ เรื่อง เครื่องตรวจธนบัตรปลอมด้วยหลอมแอลอีดีซูเปอร์ไบร์ท : ธนวัฒน์ แพรอ่อน2552
9โครงงานวิทย์ฯ เรื่อง ชุดจำลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วย PLD : ธงชัย ศรีครุฑธา2552
10อาหารลดความอ้วน กายบริหารลดน้ำหนัก : ศรีสมร คงพันธุ์2550

รายชื่อผู้ยืมเกินกำหนด

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน

รหัสชื่อ - นามสกุลจำนวนวันที่เกินจำนวนเล่ม
5331060032นาย ปิติ ปานหลุมข้าว3,285 วัน2 เล่ม
5424020018นางสาว รุ้งเพ็ชร์ รุ่งทอง3,020 วัน1 เล่ม
5332040102นางสาว นพรัตน์ ปานสมบุญ3,020 วัน1 เล่ม
5424030013นางสาว กัลญา สิงห์จุไร3,003 วัน1 เล่ม
5331050030นาย ชาคริต สงจันทร์3,002 วัน1 เล่ม
5422014050นางสาว ธิดารัตน์ เย็นคต3,002 วัน1 เล่ม
5432040023นางสาว รัตนาภรณ์ รุ่งแตงอ่อน2,987 วัน1 เล่ม
5332010008นางสาว นฤมล จี่เอี่ยม2,981 วัน1 เล่ม
5424030036นางสาว ชวิศา นาคชุ่ม2,972 วัน2 เล่ม
5424030039นางสาว วนิดา ประสพเนตร2,896 วัน3 เล่ม